بررسی عوامل توسعه نیافتگی بیمه عمر
بررسی عوامل توسعه نیافتگی بیمه عمر
بررسی عوامل توسعه نیافتگی بیمه عمر
1398/5/9

گفت و گو با معصوم ضمیری مدیر عمل بیمه پاسارگاد یادآور یک ظرفیت فن سالار در صنعت بیمه است که به طور همزمان تربیت یافتگی برای انتقال دانش را با تجربه ای امید بخش به خاطر عبور از دوران‌های دشوار با خود همراه دارد.
معصوم ضمیری حالا دیگر تنها یک مدیر موفق و صاحب سبک در صنعت بیمه نیست، او حالا یک تحلیلگر ارشد در این حوزه از بازارهای مالی ایران قلمداد می شود.

اینکه چقدر بیمه های عمر در کشور ما می تواند جدی گرفته شود و در شرایط کنونی سهم بیمه های عمر از پرتفوی صنعت بیمه، رقم چهارده و نیم درصد را نشان می دهد، موضوع گفت وگوی الفباخبر با این صاحبنظر در این عرصه است. او بیان می دارد که در کشورهای پیشرفته، برترین شرکت در زمینه بیمه عمر، افزون بر ۵۰ تا ۶۰ درصد پرتفو را به خود اختصاص داده است.

ضمیری بر این نکته تأکید می کند که بیمه های عمر از عصر پهلوی در کشور شکل گرفته و آغاز شده و عمری بیش از ۵۰ سال را طی کرده است، اما هنوز به آن جایگاه در پرتفوی صنعت بیمه نرسیده ایم و به بیان ساده تر با میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته فاصله داریم.

الفباخبر: دیدگاه شما به عنوان یک فرد متخصص در این امر و شرکتی را رهبری می کنید که بیش از نیمی از پرتفوی آن در صنعت بیمه بیمه عمر است علت این افتادگی چیست؟

یسبلسیبیسب

بیلبیلبیلیبل

 

 

یبلبیلیبل

بیلیبل

یبلیبلیبلیبل

یبلیبلیبلیبل

یبلیبل

بررسی عوامل توسعه نیافتگی بیمه عمر