ترکیب سهامداران
ترکیب سهامداران
ترکیب سهامداران
1400/1/28
ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد و مشخصات سهامداران (بیش از یک درصد)
ترکیب سهامداران

                                                      
ردیف
سهامداران
تعداد سهام
درصد نسبت به کل
۱ بانک پاسارگاد ۲,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰
۲ شرکت مدیریت توسعه پارس حافظ ۱,۹۶۱,۱۸۱,۳۷۶ ۱۹.۲۲
۳ شرکت نظم آوران شایسته ۵۰۶,۵۲۸,۸۵۰ ۴.۹۶
۴ شركت نسیم تجارت فردا ۴۲۹,۷۱۳,۵۴۴ ۴.۲۱
۵ شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان ۴۱۵,۱۰۵,۶۳۶ ۴.۰۷
۶ ارمغان تجارت پایدار شرکت ۴۱۳,۸۷۷,۲۳۰ ۴.۰۶
۷ شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد ۳۸۰,۷۷۴,۶۵۲ ۳.۷۳
۸ نظم آوران پویای ایرانیان شرکت ۳۶۹,۷۴۷,۷۲۲ ۳.۶۲
۹ شرکت دانش گستران آتی ساز پویا ۳۳۹,۲۳۰,۲۶۶ ۳.۳۲
۱۰ موسسه همیاری سرمایه انسانی پاسارگاد ۳۲۳,۴۷۵,۳۶۰ ۳.۱۷
۱۱ شرکت نیک اندیشان سروش فجر ۳۱۰,۵۴۹,۶۵۲ ۳.۰۴
۱۲ شرکت تجارت مهرآفرینان سرآمد            ۲۳۱,۰۹۰,۶۵۶ ۲.۲۷
۱۳ بنیاد فرهنگی مصلی نژاد موسسه ۲۰۴,۱۲۰,۰۰۰ ۲
۱۴ معصوم ضمیری ۱۱۳,۲۸۵,۶۷۰ ۱.۱۱
۱۵ معدنکاری اولنگ شرکت ۱۰۲,۰۶۰,۰۰۰ ۱
۱۶ سایر سهامداران حقوقی ( ۶۴ مورد) ۸۰۲,۱۱۱,۱۴۵ ۷.۸۶
۱۷ سایر سهامداران حقیقی (۲۵،۰۳۰ مورد) ۱,۲۶۱,۹۴۸,۲۴۱ ۱۲.۳۶
  جمع (۲۵،۱۰۹ سهامدار) ۱۰،۲۰۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰