ترکیب سهامداران
ترکیب سهامداران
ترکیب سهامداران
1400/1/28
ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد و مشخصات سهامداران (بیش از یک درصد)                                                        
ردیف
سهامداران
تعداد سهام
درصد نسبت به کل
۱ بانک پاسارگاد ۲,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰
۲ شرکت مدیریت توسعه پارس حافظ ۱,۹۶۱,۱۸۱,۳۷۶ ۱۹.۲۲
۳ شرکت نظم آوران شایسته ۵۰۶,۵۲۸,۸۵۰ ۴.۹۶
۴ شركت نسیم تجارت فردا ۴۲۹,۷۱۳,۵۴۴ ۴.۲۱
۵ شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان ۴۱۵,۱۰۵,۶۳۶ ۴.۰۷
۶ ارمغان تجارت پایدار شرکت ۴۱۳,۸۷۷,۲۳۰ ۴.۰۶
۷ شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد ۳۸۰,۷۷۴,۶۵۲ ۳.۷۳
۸ نظم آوران پویای ایرانیان شرکت ۳۶۹,۷۴۷,۷۲۲ ۳.۶۲
۹ شرکت دانش گستران آتی ساز پویا ۳۳۹,۲۳۰,۲۶۶ ۳.۳۲
۱۰ موسسه همیاری سرمایه انسانی پاسارگاد ۳۲۳,۴۷۵,۳۶۰ ۳.۱۷
۱۱ شرکت نیک اندیشان سروش فجر ۳۱۰,۵۴۹,۶۵۲ ۳.۰۴
۱۲ شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد            ۲۳۱,۰۹۰,۶۵۶ ۲.۲۷
۱۳ بنیاد فرهنگی مصلی نژاد موسسه ۲۰۴,۱۲۰,۰۰۰ ۲
۱۴ معصوم ضمیری ۱۱۳,۲۸۵,۶۷۰ ۱.۱۱
۱۵ معدنکاری اولنگ شرکت ۱۰۲,۰۶۰,۰۰۰ ۱
۱۶ سایر سهامداران حقوقی ( ۶۴ مورد) ۸۰۲,۱۱۱,۱۴۵ ۷.۸۶
۱۷ سایر سهامداران حقیقی (۲۵،۰۳۰ مورد) ۱,۲۶۱,۹۴۸,۲۴۱ ۱۲.۳۶
  جمع (۲۵،۱۰۹ سهامدار) ۱۰،۲۰۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰

 

ترکیب سهامداران