خدمات بیمه ای
خدمات بیمه پاسارگاد
بیمه های اشخاص
  • بیمه عمر و تامین آتیه
  • بیمه درمان
  • بیمه حوادث

بیمه های اموال
  • بیمه اتومبیل
  • بیمه آتش سوزی
  • بیمه باربری
  • بیمه مهندسی
  • بیمه ریسک های متنوع

بیمه های مسئولیت
  • بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان
  • بیمه مسئولیت مدنی عمومی
  • بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای